PRVI v roce 2019: Podklady pro dvousemestrální specializaci v oblasti rané výchovy a péče na PedF MU

Cíle projektu PRVI nejsou jen výzkumné, ale zejména aplikované.  Jedním ze záměrů je rošíření profesní přípravy osob pečujících o děti do tří let, jehož součástí je dvousemestrální specializace v oblasti rané výchovy a péče na PedF MU.

17. 3. 2020

Zdroj: ped.muni.cz

V roce 2019 jse začali s přípravou podkladů pro specializaci. Cílem je poskytnout informace k organizační a personální náročnosti zavedení specializace v oblasti rané výchovy a péče na PedF MU v rámci celoživotního vzdělávání. Pricházíme s různýma způsoby řešení, které se liší ohledně toho, jakým způsobem a jak rozsáhle seznamují studující s tématem rané výchovy a péče. Jednosemestrální specializace, která by vycházela z existujících předmětů a dílčích přednášek na PedF MU a umožnila by seznámení se základy klíčových kompetencí k péči o děti v raném věku; dvousemestrální specializace, která by vyžadovala vytvoření nových předmětů (tím je organizačně a personálně náročnější), a umožnila by v plném rozsahu předávání klíčových kompetencí péče o děti v raném věku; další možností je neformální podpora studujících v prezenční a dálkové formě, kteří už během studia jeví zájem o získání klíčových kompetencí k práci s dětmi v raném věku.

Východisko pro tyto podklady tvoří dokument, který Lucie Grůzová sestavovala v rámci projektu Mikro-jesle pro MPSV. Jde o koncepci Péče a výchova v raném věku - Návrh řešení pro zkvalitnění přípravy pečujících osob. Podklady prezentují informace ke třem klíčovým otázkám k danému tématu: Proč uvažovat o větším zapojení tématu rané výchovy a péči na PedF MU? Jaké možnosti existují k zapojení tématu rané výchovy a péče na (PedF) MU a v čem spočívají jejich výhody a nevýhody? Jak může vypadat řešení pro absolventy a absolventky studijních oborů, které poskytují odbornou způsobilost pro pečující osobu (podle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů)?

Jedna z recenzentek je doc. Zora Syslová, která je zároveň vnitřní aplikační garant v rámci projektu PRVI. Další konzultace proběhly v rámci katedry primární pedagogiky. Varianty, které dokument nyní navrhuje, vycházejí tedy jednak z potřeby pilotního testování specializace a jednak z otázek organizační a personální náročnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info